Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Organització Administrativa

02.05-Tramit Autorització per a la concessió de gual permanent.

Tornar Imprimir

Descripció

Disponibilitat d´una reserva d´espai en la via pública que permeta el lliure accés de vehícles a places d´aparcament.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que disponse de plaça d¿aparcament.

Requisits

- La longitud del gual es concedirà per metre lineal o fracció, siguent la superfície mínima, la de l'amplària total de la porta de l'inmoble del qual es sol¿licita el gual y en tot cas, de al menys:
a) 1 metre lineal per a el cas de motos.
b) 2 metres lineals per a turismes.
c) 3 metres lineals per a camions.
- Com a mesura de seguretat contra incendis, l'interessat haurà de presentar certificat d'instal¿lació d'extintors en el termini de 10 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d'autorització.

Documentació a aportar

Juntament amb la instància normalitzada s'acompanyarà:
a) Guals particulars
- DNI/CIF
- Poder de representació
- Plànol d'ubicació
b) Guals comunitaris
- CIF comunitat
- Llicència d'activitat del garatge (+ 6 vehicles)
- Plànol de la planta del garatge
- Certificat d'instalació d'extintors
- Número de places

On sol·licitar-lo?

Registre General

Horari

De 9:00 h a 14:00 h.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 3 Mesos

Preu i forma de pagament

Seran els previstos en l¿ordenança fiscal reguladora.

Normativa

- Llei 7/1985, de 2 d'abirl, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
- Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (*RBCL).
- Ordenança Municipal d'ocupació de la via pública. Normes relatives a la prohibició d'aparcament amb el fín exclusiu d'accés a la propietat.

Qui tramita la sol·licitud?

Secretaria

Descàrrega d´arxius

Et pot interessar...

Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
Banner Validacio Documents Electronics
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es