Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització política -> Junta de govern local

Junta de Govern Local

Tornar Imprimir

És un òrgan col·legiat integrat per l'Alcaldessa i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal dels mateixos, anomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple

Composició

La Junta de Govern Local està integrada, de conofrmitat amb el decret d'alcaldía número 1024 de 22 de juny de 2015, pels membres següents:
- Presidenta:
 Marta Ortiz Martínez
- Regidors/es:
 Xavier Martínez Fontestad
 Andrés Blázquez Gallego
 Maria José Piles Vela
 Jesús Rosaleny Maiques
 Julia Manuel Naranjo

Competències

Les competències de la Junta de Govern Local atribuides per decret d'alcaldia número 1025 de 22 de juny de 2015 són les següents:

1- Aprovar l'oferta d'ocupació públic d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple.

2- Iniciar els expedients de contractació que no siguen menors per raó de la seua quantia i l'aprovar els plecs que han de regir la contractació. La resta de tràmits es reservaran a l'Alcaldia per raons de celeritat i per tal de possibilitar el compliment dels terminis legals.

3- Iniciar els expedients relatius a l´adjudicació de concessions sobre bèns i les adquisicions de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni tres milions d´euros, així com l'alienació de patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
    La de béns immobles, sempre que estiguen previstes en el Pressupost.
    La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobe prevista en el pressupost.

La resta de tràmits es reservaran a l'Alcaldia per raons de celeritat i per tal de possibilitar el compliment dels terminis legals.

4- Autoritzar i disposar gastos competencia d'Alcaldia on figure qualsevol observació de l'Intervenció municipal.

5- Concessió de subvencions amb independència de l'import de la seua quantia i de si figuren o no nominativament en el pressupost municipal. Esta Alcaldía es reserva el reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i aprovació de la justificació de les subvencions concedides.

6-Qualsevol altra que la Sra. Alcaldessa desitge sometre a la consideració i resolució de la Junta de Govern Local.

Periodicitat de les sessions

La Junta de Govern Local celebra sessions cada dos setmanes a les 7:15 hores, preferentment els dimarts hàbils.

Durant el mes d'agost no tindrà lloc sessió ordinària d'esta Junta, tot això sense perjuí de les sessions extraordinàries i les urgents que amb tal caràcter siguen convocades per esta Alcaldia.

Lloc de celebració de les sessions

En el despatx de l'alcaldia municipal.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es